skip to Main Content

—————————————————————————————————————————

Deze Privacyverklaring is opgesteld door Faasse Juridische Dienstverlening. Het is niet toegestaan om deze Privacyverklaring of gedeelten daarvan zonder toestemming van Faasse Juridische Dienstverlening, anders dan door Het Podium Netwerk, te gebruiken.

 Algemeen  

Hierbij tref je de privacyverklaring van Het Podium Netwerk aan. Het Podium Netwerk is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat je verder gaat op onze website.

Het Podium Netwerk is gevestigd aan Roofvogelstraat 42 – 4451 CS  te Heinkenszand. Het Podium Netwerk is per e-mail te bereiken via info@hetpodiumnetwerk.nl    

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Het Podium Netwerk omgaat met jouw persoonsgegevens. Het Podium Netwerk hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk hierover informeren.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Het Podium Netwerk omgaat met jouw persoonsgegevens. Het Podium Netwerk hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk hierover informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou worden verwerkt en voor welk doel deze
persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je jouw rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Het Podium Netwerk behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn door nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Het Podium Netwerk adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Podium Netwerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf via het contactformulier op de website of telefonisch contact met Het Podium Netwerk hebt opgenomen, hebt deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst van Het Podium Netwerk óf een partnership bent aangegaan met Het Podium Netwerk.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Het Podium Netwerk mogelijk van jou verwerkt:                         
  • voor- en achternaam;
  • bedrijfsnaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • betalings-/financiële gegevens;
  • foto;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in geval van correspondentie, telefonisch contact of in het kader van een overeenkomst met Het Podium Netwerk.
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens   

Het Podium Netwerk verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een geldige grondslag is. Deze grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept. Het niet is de intentie van Het Podium Netwerk om onnodig persoonsgegevens te bewaren.

In de eerste plaats worden je persoonsgegevens met jouw toestemming verwerkt als je via e-mail, Social Media, WhatsApp of telefoon contact met Het Podium Netwerk opneemt voor informatie. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag. Als de vraag is afgehandeld worden je persoonsgegevens niet langer door Het Podium Netwerk bewaard, tenzij je toestemming geeft om in de toekomst door Het Podium benaderd te worden. De toestemming kan te allen tijde door jou worden ingetrokken. Je wordt dan niet meer benaderd.

Het Podium Netwerk verwerkt je naam en e-mailadres met jouw toestemming als je jezelf abonneert op de digitale nieuwsbrieven. Deze persoonsgegevens worden verwerkt totdat je jezelf voor het ontvangen van de nieuwsbrieven hebt uitgeschreven.

Bij het aangaan van een partnership met Het Podium worden persoonsgegevens van jouw verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze overeenkomst met jou. Deze persoonsgegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, adresgegevens en betalings-/financiële gegevens worden in ieder geval verwerkt zolang het partnership duurt.

Voor het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten worden persoonsgegevens van jouw mét jou toestemming verwerkt die noodzakelijk zijn om jezelf hiervoor in te kunnen schrijven. Het niet verlenen van toestemming betekent dat je dan niet kunt deelnemen aan deze bijeenkomst(en). Het Podium Netwerk heeft een gerechtvaardigd belang om je gegevens daarna te bewaren voor evaluatie en het informeren over komende evenementen van Het Podium Netwerk.

Het Podium Netwerk publiceert met jouw toestemming informatie over je bedrijf en eventueel hiervoor door jou aangeleverde foto’s en logo op haar website als je jezelf hebt opgegeven als gastondernemer. De toestemming hiervoor kan je te allen tijde weer intrekken. Dit heeft als gevolg dat je dan niet meer als gastondernemer gepubliceerd wordt.

Het Podium Netwerk maakt gebruik van sociale media zoals LinkedIn en Facebook. Het Podium Netwerk publiceert foto’s van netwerkbijeenkomsten op sociale media. Voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten heb je de mogelijkheid om aan te geven dat jouw foto, naam of bedrijfsgegevens hiervoor niet gebruikt mogen worden.  Het Podium Netwerk is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze sociale media platforms. Het Podium Netwerk adviseert je bij vragen hierover om de privacypolicy van deze platforms te raadplegen.

Het Podium Netwerk bewaart ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, zakelijke correspondentie enz. Het Podium Netwerk moet deze gegevens in de administratie zeven (7) jaar bewaren. 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Het Podium Netwerk zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de communicatie met jou of ten behoeve van de bedrijfsadministratie. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Deze verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER) of bevinden zich in landen met een vergelijkbaar veiligheidsniveau. Het Podium Netwerk sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze plaatsvindt. Het Podium Netwerk blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven. 

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door Het Podium Netwerk ingeschakelde verwerkers, gedeeld als Het Podium Netwerk op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.  

Beveiliging   

Het Podium Netwerk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van Het Podium Netwerk hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER of landen met een vergelijkbaar veiligheidsniveau. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken 

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Het Podium Netwerk zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Het Podium Netwerk de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Het Podium Netwerk, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.      

Cookies

Het Podium Netwerk maakt op haar website alleen gebruik van noodzakelijke cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring van de website. Met deze cookies worden je voorkeuren opgeslagen op je computer. Deze cookies worden maximaal een dag bewaard.

Links naar andere website(s) en Sociale Media

Het kan zo zijn dat de website van Het Podium Netwerk links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Het Podium Netwerk. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Het Podium Netwerk is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Het Podium Netwerk raadt je aan om de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website. 

Het Podium Netwerk is ook actief via andere sociale media, bijvoorbeeld Facebook. Het Podium Netwerk is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze sociale media platforms. Door een account op deze sociale media in te stellen, ga je akkoord met het privacybeleid van het sociale media platform. Je kunt je privacy-instellingen op deze platforms zelf beheren. 

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd. Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met Het Podium Netwerk.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@hetpodiumnetwerk.nl 

Het Podium Netwerk zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Het Podium Netwerk, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is. 

– inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

– rectificatie of aanvulling

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

– verwijdering

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met Het Podium Netwerk niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.  

– beperking of beëindiging van de verwerking

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door Het Podium Netwerk worden verwerkt.

– geen profilering

Het Podium Netwerk gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering. 

– klachten  

Indien je een klacht wilt indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Het Podium Netwerk, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@hetpodiumnetwerk.nl

Het Podium Netwerk zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.  

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Het Podium Netwerk persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt Het Podium Netwerk dit per omgaande te melden via info@hetpodiumnetwerk.nl

Het Podium Netwerk zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.

—————————————————————————————————————————

Deze Privacyverklaring is opgesteld door Faasse Juridische Dienstverlening. Het is niet toegestaan om deze Privacyverklaring of gedeelten daarvan zonder toestemming van Faasse Juridische Dienstverlening, anders dan door Het Podium Netwerk, te gebruiken.

Back To Top